Silistrevî Hüseyin Şükrî Efendi

Şumnu hattatlarından Süleyman Vehbî Efendi’den mücâz olan Silistrevî Hüseyin Şükrî Efendi’nin hayatına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1200/M. 1785-1786 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı bulunan hattatın, özel koleksiyonda da H. 1206/M. 1791-1792 tarihli hilye-i sa’adeti vardır.

Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattatlardan olduğu anlaşılan Silistrevî Hüseyin Şükrî Efendi’nin beldesinde kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Seyyid Abdullah Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018