Seyyid Osman Zekî Efendi

Ahmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Şumnu’da doğmuş olan Seyyid Osman Zekî Efendi, eğitimi esnâsında Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almış, ulûm-ı dîniyye tahsîlini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Ancak ne zaman me’zûn olduğu ve bundan sonra ne yaptığı hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, vefât tarihi de meçhûldür.

H. 1265/M. 1849 senesinde nesihle yazdığı Süleyman Çelebi’nin Mevlîdi’n-nebî adlı eseri Ankara’daki Millî Kütüphâne’de (Ötüken 1617) bulunan Seyyid Osman Zekî Efendi’nin, geçimini hattatlıktan sağlayan erbâb-ı hattan olduğu ve bir icâzetnâmedeki tasdîk kaydından H. 1276/M. 1859 senesinde ber-hayat olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 kasım 2016