Seyyid Mustafa Şükrî Efendi

Şumnu’da doğmuş ve küçük yaşta hıfzını tamamlayarak beldesinin nâmlı hâfızlarından biri olmuş olan Seyyid Mustafa Şükrî Efendi, hüsn-i hattı, Sultan Mahmud Hân-ı Sânî tarafından yazı ta’limi için Şumnu’ya gönderilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Şumnu’da mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul iken, 1877-1878 senesindeki Osmanlı-Rus Savaşı’nda memleketinin işgali üzerine Edirne’ye göçtüğü ve orada vefât ettiği menkûl ise de tarihi ma’lûm değildir.

Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifinin gördüğü H. 1267/M. 1851 ve H. 1276/M. 1859-1860 tarihli mushâf-ı şerîflerinden başka, özel koleksiyonda da H. 1284/M. 1867-1868 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Seyyid Mustafa Şükrî Efendi’nin, hatt-ı nesihte orta karar hattatlardan olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

İsmail Orman, 2 kasım 2017