Seyyid Mustafa Ârif Efendi

Safranbolu müderris ve hattatlarından olan Seyyid Mustafa Ârif Efendi aslen Kastamonu’ludur. Babasının adı Seyyid Mustafa Efendi’dir. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra Namazgâh Medresesi’ne devam etmiş, me’zuniyetini müte’akib müderrisîn zümresine dâhil olmuştur. Bir müddet Kastamonu medreselerinde derse çıktıktan sonra Safranbolu’ya nakledilmiş ve tedrîs-i ilimle meşgul iken orada vefât etmiştir.

Ankara’daki Millî Kütüphâne’de H. 1241/M. 1826 tarihli En‘âm-ı Şerîf’i bulunan Seyyid Mustafa Ârif Efendi’nin hüsn-i hattı kimden meşkettiği tesbit edilememiştir. Geredelizâde Mehmed Latîf Efendi ve Hâfız Alî Vasfî Efendi adlı şâkirdânının tesbit edilmiş olması, ta’lim-i talebeden de hâli kalmadığını göstermektedir.

 

 

Kaynakça

MKYK, V, s. 119; Nişantaşı Müzayede, 12 Şubat 2012, s. 141.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017