Seyyid Mehmed Hamdî Efendi

Edirne’de doğmuş olan Seyyid Mehmed Hamdî Efendi medrese tahsîli gördüğü eyyâmda Kırkağaçlı İsmâ’il Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup derse çıkmağa başlamışsa da, bir müddet sonra terkederek, küçük yaşta intisâb etmiş olduğu Mevlevî Târikatı’nda çile çıkarmak üzere Konya’ya gitmiştir. Daha sonra Konya’ya yerleşerek, tedrîs-i ilim ve talim-i hat ile meşgûl olduğu bilinmekteyse de, vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgi yoktur. Konyalı Alî Rızâ Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 haziran 2017