Seyyid Mehmed Ârif Efendi

Abdullah adlı bir zatın oğlu olan Seyyid Mehmed Ârif Efendi, meşâhir-i hattâtînden İsmâ’il Zühdî Efendi’nin son zamanlarına yetişerek, sülüs ve nesih meşketme fırsatı bulmuş ve H. 1216/M. 1801-1802 senesinde yazdığı hilye-i sa’adetle icâzetiyle şeref-yâb olmuştur. Mâ’işetini kitâbetten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktaysa da, hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hâlen Tercüman Gazetesi Kütübhânesi’nde bulunan Dîvân-ı Servet’i H. 1239/M. 1823-1824 yılında rık‘a ile istinsâh etmiş olan Seyyid Mehmed Ârif Efendi’nin İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde bulunan H. 1226/M. 1811 tarihli mushâf-ı şerîfi ile özel koleksiyonda bulunan Mirâciyye’si, hocasına lâyık olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

TGKK, I, s. 210; İÜKAYK, s 72; Alif Art, 16 Mayıs 2009, s. 136.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018