Seyyid İbrahim Zühdî Efendi

Eyüp’te Semiz Alî Paşa Mahallesi imâmı Taşköprülü Hoca Ömer Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Seyyid İbrahim Zühdî Efendi, hattâtînden Süleyman Hikmetî Efendi’nin ağabeyi ve üstâdıdır. Genç yaşında hıfzını tekmîl ve hüsn-i hattı tahsîl eyleyip me’zun olduktan sonra Eyüp’teki Lâ’lîzâde Abdülkadir Efendi İbtidâ’î Mektebi’nin mu’allimi ve hüsn-i hat hocası oldu.

Senelerce hizmetten sonra vazîfelerini kardeşine devrederek aynı yerdeki Kalenderhâne Mektebi’ne naklolunan Seyyid İbrahim Zühdî Efendi, ta’lîm-i talebe ile meşgul iken vefât ettiyse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Beldesinde “Pepe Hoca” nâmı ile ma’rûf, mu’allimînin mümtâzından değerli bir zât olduğu menkûldür.

 

 

 

Kaynakça

Eyüplü Hattatlar(Haskan), s. 181.

 

İsmail Orman, 23 ocak 2018