Seyyid İbrahim Nâmık Efendi

Şumnulu olan Seyyid İbrahim Nâmık Efendi sıbyân mektebi sıralarında hüsn-i hatta heves ile beldesinin hattatlarından Mustafa Rif‘at Efendi’den icâzet almıştır. Medrese eğitimi almak üzere gittiği İstanbul’da da hüsn-i hatta devâm ederek Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden olan hem-şehrîsi Türbedâr İsmâ’il Zühdî Efendi’den yeni baştan sülüs ve nesih meşketmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet ricâle kitâbet hizmetlerinde bulunan Seyyid İbrahim Nâmık Efendi, bi’l-âhare Vâlide Sultân Mektebi’ne hüsn-i hat mu’allimi olarak, nice zaman talebeye ta’lim vermiştir. H. 1279/M. 1863-1863 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmakla beraber, tarihi ve medfeni herhangi bir kaynakta mazbût değildir.

Özel koleksiyonda H. 1262/M. 1846 tarihli celî sülüs levhâsı ile H. 1246/M. 1830-1831 ve M. 1277/M. 1860-1861 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan Seyyid İbrahim Nâmık Efendi’nin, Ankara’daki Millî Kütüphâne’de H. 1247/M. 1831-1832 ve İzmir’deki Millî Kütüphâne’de de H. 1252/M. 1836-1837 tarihli mushâf-ı şerîfleri vardır. Bu son mushaf-ı şerîf, Mehmed Ârif Efendi’nin tilmizlerinden Mehmed Emîn Efendi tarafından fevkalade surette tezhîblenmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 34; Alif Art, 8 Mart 2009 Müzayedesi, s. 72; İMKYEK, I, s. 5.

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2018