Seyyid Halîl Necâtî Efendi

Konya’nın Sille Karyesi’nde ibrâz-ı fa’aliyet eyleyen hattâtînden olan Seyyid Halîl Necâtî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmât bulunmamaktadır. Sille’de müstâhdem müderrisînden Karahisârî Halîl İbrahim Nesîb Efendi’den mücâzdır. H. 1250/M. 1834-1835 tarihli mushâf-ı şerîfi Ankara’daki Millî Kütübhâne’dedir. Özel koleksiyonda da H. 1254/M. 1838 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmakta olup ömrünü mesâhif-i şerîfe tahrîri ile tüketen erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018