Seyyid Halîl Efendi

Seyyid Alî Efendi’nin oğlu olarak H. 1138/M. 1726 yılında Dimetoka’da dünyaya gelmiş olan Seyyid Halîl Efendi, ilk tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra, medrese eğitimi almak için Edirne’ye gitmiştir. Derslere devam ettiği eyyâmda “hüsn-i hat tedârüküne himmet” ile Bıçakçızâde Kara Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlamış ve H. 1167/M. 1754 senesinde, 29 yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır.

Daha ziyâde mushâf-ı şerîf tahrîri ile ilgilenmiş olan Seyyid Halîl Efendi’nin, 15 kadar Kur‘ân-ı Kerîm ve sâ’ir eser-i latîf yâdigâr bıraktığı Tuhfe-i Hattâtîn’de nakledilmektedir. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de de H. 1174/M. 1760-1761 senesinde istinsâh ettiği Evrâd-ı Devrü’l-a’lâ’sı vardır. Ne zaman vefât ettiği ve nereye defnedildiği tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 199; Türk Hattatları, s. 153.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018