Seyyid Alî Avnî Efendi

Hâfız Yusuf Fazlî Efendi’nin şâkirdlerinden olan Seyyid Alî Avnî Efendi anbâr kâtiblerindendir. Senelerce hizmetten sonra me’muriyyetinden teka’üde sevkedilmiş, ancak mâ’işet darlığına düşünce Atiyye Sultân Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliği ikrâm buyurulmuştur. Nice zaman talebeye meşk verdikten sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1265/M. 1848-1849 ve İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1274/M. 1857-1858 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunan Seyyid Alî Avnî Efendi’nin, Konya Bölge Yazma Eserler Kütübhânesi’nde de H. 17 Safer 1289/M. 26 Ekim 1872 tarihinde itmâm eylediği Kur‘ân-ı Kerîm’i vardır. Bir hayli nüsha-i mübareke istinsâhına muvaffâk olduğu anlaşılan hattatın, son eseri de muhtemelen bu olmalıdır.

 

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 390; İÜKAYK, s. 83; Ares Antik Müzayede, 17 Mayıs 2009, s. 221.

 

 

İsmail Orman, 26 mart 2018