Seyyid Ahmed Vefîk Efendi

Müderrisînden Seyyid Hasan Tevfîkî Efendi’nin oğlu olarak Selânik’e bağlı Avrathisârı (bugünkü Kilkis) Kasabası’nda dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed Vefîk Efendi, küçük yaşta babasından hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olduğu gibi, beldesinin önde gelen hattatlarından olan babasından aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1297/M. 1889 senesinde yazdığı hilye-i sa’adet ile icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Avrathisârı Bidâyet Mahkemesi’nin hulefâlarından olup senelerce hizmetten sonra baş-kâtibliğe terfi’ etmiştir. H. 1317/M. 1908 senesinde ilâve olarak Avrathisârı Rüşdiyyesi’nin sülüs mu‘allimliğine ta’yin edilmiş olan Seyyid Ahmed Vefîk Efendi, bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018