Seyyid Ahmed Sa’id Efendi

Mustafazâde Hacı Seyyid Feyzullah Efendi’nin oğlu olan Seyyid Ahmed Sa’id Efendi’nin bir hayli âsârı görülmüş olmakla beraber, terceme-i hâline ve hüsn-i hattı kimden meşkettiğine dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1211/M. 1795 tarihli Şifâ-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütübhâne’de, H. 1220/M. 1805-1806 yılında rık‘a ile istinsâh ettiği Veysî’nin Dürretü’t-tâc adlı eseri ise Süleymaniye Kütübhânesi’ndedir.

Ayrıca Almanya’daki Staatsbibliothek’de de H. 1245/M. 1829-1830’de nesihle istinsâh ettiği Debbâğzâde Mehmed Efendi’nin Terceme-i Tefsîr-i Tıbyân ile H. 1246/M. 1830-1831 tarihli Terceme-i Şerh-i Munyetü’l-musâllî adlı eserleri bulunan Seyyid Ahmed Sa’id Efendi’nin vefâtının da bu yıllardan sonra olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 28; TGKK, I, ss. 123-124.

 

İsmail orman, 21 mart 2018