Seyyid Ahmed Hilmî Efendi

H. 1155/M. 1742 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed Hilmî Efendi, aklâm-ı sitteyi Bıçakcızâde Kara Mehmed Efendi’den meşkederek, H. 1171/M. 1757-1758 senesinde onaltı yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Saraçhâne Mektebi’ne mu’allim olmuştur. Tuhfe-i Hattâtîn’in te’lif edildiği H. 1202/M. 1787-1788’de ber-hayât olduğu bilinmekle berâber akıbeti hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Mezkûr eserde bir hayli mushâf-ı şerîf yâdigâr bıraktığı rivâyet olunan Seyyid Ahmed Hilmî Efendi’nin herhangi bir nüshasına tesâdüf edilememiş olmakla beraber, Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bulunan H. 1183/M. 1769-1770 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı, hoş-nüvislerden olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 109; Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018