Seyyid Ahmed Ârif Efendi

Kürekcibaşı Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed Ârif Efendi’nin hâl tercemesi hakkında herhangi bir ma’lûmât istihsâl edilememiştir. Hüsn-i hattı Gazzîzâde Hüseyin Sâdık Efendi’den öğrenmiştir. Mevlevî Târikatı’nın mensûbîninden ve mâ’işetini yazıdan te’min eden ehl-i hünerden olduğu anlaşılmaktadır.

H. 1247/M. 1831-1832 tarihli En’âm-ı Şerîf’i Ankara’daki Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde(3020) bulunan Seyyid Ahmed Ârif Efendi, Örfî Paşa’nın Coğrafya adlı eserini de H. 1243/M. 1827-1828’de nesihle istinsâh etmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1246/M. 1830-1831 tarihli Abdülganî Nablusî’nin el-Udûkü’l-lülü’iyye(2128) ve H. 27 Cemâziye’l-evvel 1248/M. 22 Ekim 1833 tarihli Abdullah Salâhî’nin Şerh-i Kasîde-i Mevlânâ(2171) adlı eserleri bulunmakta olup vefâtı da bundan sonra olmakla birlikte tarihi mazbût değildir.

 

 

 

Kaynakça

OCLT, I, s. 193; TYTK, III, s. 141.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018