Seyyid Abdullah Şükrî Efendi

Mahmud Vehbî Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Abdullah Şükrî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmât bulunamamıştır. H. 1242/M. 1826 senesinde nesihle istinsâh ettiği Tekfurdağlı Alî Efendi’nin Mesâ’il-i Riyâziyye adlı eseri Kastamonu İl Halk Kütübhânesi’nde, H. 1265/M. 1849 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i ise Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’ndedir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018