Şeyh Ahmed Nakşibendî

Nakşibendî Târikatı’nın meşâyihinden olan Şeyh Ahmed Nakşibendî’nin mezartaşı kitâbesinde zamanın şeyhü’l-hattâtîni olduğu beyân edilmekteyse de, hat tezkîrelerinde ismi mukayyed değildir. Son zamanlarında Hac vazîfesini îfâ etmiş ve döndükten bir müddet sonra H. 1197/M. 1783 senesinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” denilen mahâle defnedilmiş olan hattatın âsârına tesâdüf edilememiştir. Hocası hakkında da bir bilgi yoktur.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 266; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 607 ve 859.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018