Selânikî Ahmed bin Abdullah

Abdullah bin İdris’in oğlu olan Selânikî Ahmed bin Abdullah’ın H. 1120/M. 1708 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Risâle-i Evliyâ-i Mahbûb(A. 8702) ve H. 1129/M. 1716 senesinde nesihle yazdığı ebû’l-Leys’in Câmi’ü’l-hikem(A. 4181) adlı eserleri Ankara’daki Millî Kütübhâne’dedir. Mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmakta ise terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur.

 

 

 

İsmail Orman, 16 nisan 2018