Şekercizâde Alî Lûtfî Efendi

Kastamonu hattatlarından olan Şekercizâde Alî Lûtfî Efendi, küçük yaşda hıfzını ikmâl ile hâfız olduğu gibi, Hâfız Ahmed Şevkî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra mekteblerde hüsn-i hat ta’limine me’mûr edilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1279/M. 1862-1863 senesinde Kastamonu’da nesihle istinsâh etmiş olduğu, Ömer Fu‘adî’nin risâlelerinden oluşan mecmu‘ası İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde (1706) bulunan Şekercizâde Alî Lûtfî Efendi’nin, Kastamonu’da bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmektedir. Bunlardan Ömer Fu‘ad Efendi ve Seyyid Mehmed Hilmî Efendi’nin esâmîsi tesbit edilebilmiştir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 24 Nisan 2011, s. 60.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018