Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi

Afyon Karahisarı’nda şekercilikle meşgul olan İsma’il Efendi’nin oğlu olarak orada doğdu. Eğitim için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta alâka duyarak Hüseyin Hablî’den sülüs ve nesih meşketti. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra bir mânsıba nâ’il olamadığı için bir şekerci dükkânı açarak, baba mesleğini devam ettirmeğe başlayan Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin, ticâretle meşgul olduğu eyyâmda ibkay-ı âsâra da himmet eylediği menkûldür. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Özel koleksiyonda tarihsiz En’âm-ı Şerîf’i bulunan Şekercizâde Abdurrahman Necâtî Efendi‘nin Konya’daki Koyunoğlu Kütübhânesi’nde Rızâyî’nin Manzûm İlm-i Hâl adlı eserinin yanı sıra rık’a ile istinsâh ettiği Terceme-i Kasîdetü’l-nûniyye adlı bir başka kitabı daha vardır. Öte yandan Afyon’daki Gedik Ahmed Paşa Kütübhânesi’nde bulunan bir mecmu’adaki Mûsa Behlevânî’nin Risâletü’l-kıyâsiyye ve Erzurumlu Mehmed Efendi’nin Şerhü’r-risâletü’l-kıyâsiyye adlı risâleleri, rık’anın yanında ta’likde de mahâretinin olduğunu göstermektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; TYTK, III, ss. 41, 46; Nişantaşı Müzayede, 22 Şubat 2009, s. 178.

 

İsmail Orman, 19 mart 2018