Sandûkîzâde Hasan Vasfî Efendi

Yozgâdî Hüseyin Vehbî Efendi’nin oğlu olarak Üsküdâr’da dünyaya gelen Sandûkîzâde Hasan Vasfî Efendi, hüsn-i hattı hem-şehrîsi müderrisîn-i kirâmdan Yozgâdî Mehmed Ârif Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tekmîl eyledikten sonra müderrisîn zümresine ilhâk olup bu hâl üzere iken vefât ettiği menkûl ise de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1282/M. 1865-1866 tarihli Şifâ-i Şerîf’i Ankara’daki Millî Kütübhâne’de, H. 1277/M. 1860-1861 ve H. 1281/M. 1864-1865 tarihli Buhârî-i Şerîf’leri ile H. 1289/M. 1872 tarihli Sunân İbn-i Mâce adlı eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde bulunan Sandûkîzâde Hasan Vasfî Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanı kitâbetle geçirdiği anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

TSAYK, II, ss. 38-39, 96; Nika Müzayede, 8 Mayıs 2011, s. 81.

 

 

İsmail Orman, 19 mayıs 2018