Sandalcızâde İbrahim Efendi

Bursa hattâtîninden olan Sandalcızâde İbrahim Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Aklâm-ı sitteyi Burusevî Seyyid Mehmed bin Halîl’den meşkettiği, icâzetini aldıktan sonra da müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Son eserinin tarihine istinâden H. 1207/M. 1792-1793 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Tire’deki Necîb Paşa Kütübhânesi’nde H. 1175/M. 1761 tarihli Tefsîr-i Beyzâvî, Âşir Efendi Kütübhânesi’nde Lâlezârî Mehmed Tâhir Efendi’nin Mîzânü’l-mûkîm, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde Dîvân-ı Mekkî, İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde de H. 1186/M. 1770-1771 tarihli İsmâ’il Hakkî Burusevî’nin Kitâbü’l-kebîr(10264) adlı eserleri bulunan Sandalcızâde İbrahim Efendi’nin, Veliyyüddîn Efendi Kütübhânesi’nde de H. 1206/M. 1791-1792 tarihli Mekkî Mehmed Efendi’nin Tevessül Şerh-i Kasîde-i Bürde adlı eseri ile H. 1207/M. 1792-1793 tarihli tıb mecmu’ası bulunmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

TYTK, IV, s. 154; NPKYEK, I, s. 59.

 

 

İsmail Orman, 15 mayıs 2018