Safranbolulu Hasan Hilmî Efendi

Safranbolulu Hasan Hilmî Efendi küçük yaşta İstanbul’a gitmiş, sıbyan mektebini ve medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Üsküdar Divitciler’deki Kazasker Ahmed Efendi Mahâllesi imâmlığına ta’yin edilmiştir. H. 1318/M. 1900-1901 senesinde vefât ederek Karacaahmet Kabristânı’na defnedilmiş olduğu bilinmekteyse de, mezartaşı bugün mevcut değildir.

Hüsn-i hattı Laz Ömer Vasfî Efendi’den öğrenmiş olan Safranbolulu Hasan Hilmî Efendi’nin, “pek nefis nesih ile çok sayıda mushâf-ı şerîf yazdığını” ta’lik hattatlarından olan birâderzâdesi Safranbolulu Mehmed Vasfî Efendi’den naklen İbnülemin beyân etmiştir. Bunlardan H. 1283/M. 1866-1867 tarihli bir nüshası özel koleksiyonda bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 15 mayıs 2018