Safranbolulu Ahmed Efendi

Beldesindeki sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılan Safranbolulu Ahmed Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı kimden meşkettiği bilinmemekle beraber, bir hayli tilmizinin olduğu menkûldür.

 

 

 

İsmail Orman, 14 nisan 2018