Rugânîzâde Abdurrahmân Efendi

Rugânîzâde Abdurrahmân Efendi’nin terceme-i hâli hakkında, Tophâneli olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1193/M. 1779 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı ile aynı sene içinde yazdığı Kara Dâvûd Efendi’nin Tevfîk ü Mevfîkü’l-hayrât adlı eserleri Konya İl Halk Kütübhânesi’ndedir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018