Reyhânzâde Alî Türâbî Efendi

İstanbullu olan Reyhânzâde Alî Türâbî Efendi Alî Mısrî’nin şâkirdânındandır. Ancak hocasının vefâtı üzerine icâzetini tilmizlerinden Mehmed Şükrî Efendi’den almıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan H. 1261/M. 1845 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i mesâ’îsinin hâricinde müstensihlik yaptığına işaret etmektedir. Kemâlzâde Mehmed Şükrî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

TYTK, I, s. 35; Antik AŞ, 15 Mayıs 2011, s. 169.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018