Osman Hâkî Efendi

Konya’da Mevlevî Dergâhı’nda çilesini ikmâl eyledikten sonra hilâfet alarak, Sille’de ilim ve irşâd ile meşgul olmağa başlayan Osman Hâkî Efendi’nin, Konya’da bulunduğu eyyâmda hüsn-i hat dersleri aldığı bilinmekteyse de, hocası hakkında bir bilgi yoktur. Oğlu Ahmed Şükrî Efendi’yi değerli bir hattat olarak yetiştirdiği bilinmekteyse de, eserine tesâdüf edilememiştir. Orada vefât etmiş ve Aşağı Mezarlık denilen mahale defnedilmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, s. 25.

 

 

İsmail Orman, 18 kasım 2017