Mustafa Nâ’ilî Efendi

Hüsn-i hattı İbrahim Sükûtî Efendi’nin dâmâdı Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin tilmizlerinden olan Mustafa Nâ’ilî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. İcâzetini aldıktan sonra tekemmül için İbrahim Sükûtî Efendi’nin diğer dâmâdı Mustafa Hilmî Efendi’ye devam ettiği bilinen hattatın sülüs ve nesih yazısını dercetmiş olan İbnülemin, “değerli hattatlardan olduğunu” beyân etmiş ve terceme-i hâlinin mechûlîn zümresine karışmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.

Türk ve İslâm Eeserleri Müzesi’nde H. 1267/M. 1841 senesinde kaleme aldığı elli yedinci Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmakta olan Mustafa Nâ’ilî Efendi’nin daha ziyâde mushâf-ı şerîf istinsâhı ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen bundan başka nüsâh-ı mübâreke istinsâhına muvaffak olmuşsa da, henüz tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2017