Molla İsmâ’il Rüşdî Efendi

Tersâne Emîni Kıbrıslı Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1220/M. 1805 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Molla İsmâ’il Rüşdî Efendi, tahsîli esnâsında sülüs ve nesih meşkederek icâzet almışsa da, hocası ma’lûm değildir. Eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup H. 1259/M. 1843’te Selânik Mollası olarak ilmiyye kadrosuna geçmiştir. H. 1270/M. 1852 senesinde Bursa Mollası olup H. 1275/M. 1857 yılında Mekke Pâyesi’ni elde etmişse de, H. 1277/M. 1858-1859’da İstanbul’da vefât etmiştir.

Şâ’irliği ile de meşhur olan Molla İsmâ’il Rüşdî Efendi’nin H. 1264/M. 1848 tarihli sülüs ve nesih kıt‘asını Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifi görmüştür. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de de H. 1253/M. 1836-1837 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı vardır ki, hüsn-i hattına delîldir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, ss. 381-382.

 

 

İsmail Orman, 3 haziran 2018