Mîr Abdülbâkî bin Mustafa

Saatçi Paşa nâmlı bir vezîrin neslinden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olduğundan “Mîr Abdülbâkî bin Mustafa” künyesi ile ma’rûftur. Eğitimi esnâsında hüsn-i hatta heves ederek Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den sülüs ve nesih meşketmeğe başlamış, her anını yazıya hasrederek, sebâtı sâyesinde kısa zamanda icâzete hak kazanmıştır. İcâzetini aldıktan sonra Hamza Paşa’nın mâ’iyetine katılarak kitâbet hizmetini der-uhde etmeğe başlamıştır.

Hamza Paşa’nın Mora Vâlîliği’ne ta’yininde de kendisine eşlik eden Mîr Abdülbâkî bin Mustafa, H. 1173/M. 1759-1760 senesinde orada vefât etmiştir. H. 1170/M. 1756-1757 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Şeyh Seyyid Mehmed Efendi’nin Delâ’ilü’l-yümnî ve’l-Berekât adlı eseri hâlen İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde olup hüsn-i hattına delildir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 ağustos 2017