Mehmed Emîn Nâkî Efendi

Bursa hattatlarından olan Mehmed Emîn Nâkî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Beldesinin hattatlarından mücâz olduğu ve mâ’işetini kitâbetten çıkaran yazı erbâbından olduğu anlaşılmaktaysa da, yazısına tesâdüf edilememiştir. Ayrıca ta’lim-i talebe ile de meşgul olmuş ve Kaltakçızâde Halîl Efendi gibi pek çok hattat yetiştirmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 25 temmuz 2017