Leblebicizâde Seyyid Alî Arif Efendi

Çorum hattâtîninin meşâhirinden Leblebicizâde Seyyid Osman Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Leblebicizâde Seyyid Alî Arif Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra oradaki Hasan Paşa Kütübhânesi’ne hâfız kütûb olup kütübhâneye kazandırılacak âsârın istinsâhıyla meşgul olmuştur. Nitekim mezkûr kütübhânede hutût-ı mütenevvi’a ile yazdığı müte’addid eseri bulunmakta olup sonuncusunun H. 1272/M. 1855-1856 tarihli olması, vefâtının bundan sonra gerçekleştiğine delâlet etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 27 nisan 2018