Leblebicizâde Seyyid Ahmed Feyzî Efendi

Çorum hattâtîninden ve ulemâsından Müftî Seyyid Alî Arif Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelmiş olan Leblebicizâde Seyyid Ahmed Feyzî Efendi, ulûm-ı mütenevvi’ayı ve hüsn-i hattın müte’addid aklâmını babasından tahsîl eylemiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Çorum’daki Hasan Paşa Kütübhânesi’ne hâfız-ı kütûb olmuştur.

Kütübhâneye kazandırılacak kitâbların istinsâhı ile meşgul olup hutût-ı mütenevvi’a ile bir hayli âsâra imza atmış olan Leblebicizâde Seyyid Ahmed Feyzî Efendi, bu hâl üzere iken H. 1326/M. 1908 senesinde vefât etmişse de, medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

 

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018