Köşkerzâde Alî Vasfî Efendi

Konya’nın ma’rûf a’ilelerinden Köşkerzâdeler’e mensub olan Molla Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Konya’da doğmuştur. Sıbyân mektebinde okumuş, me’zun olduktan sonra da Özdemirli Medresesi’nde Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi’nin dersine dâhil olmuştur. Ayrıca hocasından alkâm-ı sitte meşkederek her ikisinden de icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra mâ’işetini yazıdan çıkarmağa başlamış olan Köşkerzâde Alî Vasfî Efendi, bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Ömrünü kelâm-ı kadîm kitâbeti ile geçirmiş olan Köşkerzâde Alî Vasfî Efendi’nin 56 tane mushâf-ı şerîf yazdığı menkul olup bunlardan H. 1282/M. 1865-1866 tarihli bir nüshâ-i şerîfesi Konya’daki Bölge Yazma Eserler Kütüphânesi’ndedir. Ayrıca ta’lim-i talebe ile de meşgul olmuş ve Hasan Rüşdî Efendi gibi nice tilmiz yetiştirmiştir.

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 9, s. 25.

 

 

 

İsmail Orman, 10 haziran 2017

Reklamlar