Konyalı Alî Rızâ Efendi

Ulemâdan Ağazâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H. 1281/M. 1864-1865 senesinde Konya’da doğmuştur. Mukaddimât-ı ulûmu Türbe Mektebi’nde tahsîl ettikten sonra Atabey Medresesi’nde Hacı Abdülkadir Efendi’ye mülâzım olup H. 5 Receb 1307/M. 25 Şubat 1890 tarihinde sarf, nahiv, mantık, fıkıh, ferâ’iz, hadîs ve tefsîr ilimlerinden icâzet almıştır. Daha sonra 12 sene boyunca Köse Hasan Efendi Medresesi’nde vekâleten derse çıkmış olan Konyalı Alî Rızâ Efendi, 14 Haziran 1911 tarihinde 300 guruş ma’aşla Konya Mehkeme-i Şer‘î mukayyidliğine ta’yin edilmiştir. H. 1339/M. 1916-1917’da mahkemenin ilgâsına üzerine tedrîs-i ilme geri dönerek, Tevhîd-i Tedrîsât’a kadar görev yapmıştır. 1937’de vefât etmiş ve Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Hüsn-i ahlâkla mevsûf bir zât olduğu nakledilen Konyalı Alî Rızâ Efendi, aklâm-ı sitteyi Kırkağaçlı İsmâ’il Efendi’nin şâkirdânından Edirneli Seyyid Mehmed Hamdî Efendi’den meşkederek H. 1292/M. 1875-1876 senesinde 12 yaşında iken icâzet almıştır. Daha sonra Konya’nın ma’rûf hattatlarından da istifâde ederek sülüs ve nesihte mahâret kazanmıştır. Dest-i hattıyla bir Delâ’ilü’l-hayrât ve mütenevvi’ elvâh görülmüş olduğu Hattatlar Armağanı adlı tefrîkada mukayyeddir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 haziran 2017