Konevî Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi

Konevî Seyyid İsmâ’il Zühdî Efendi sülüs ve nesihi “Sarı Hâfız” nâmıyla ma’rûf Seyyid Süleyman Vehbî Efendi’den yazarak H. 1274/M. 1857 senesinde icâzet almıştır. Terceme-i hâli mazbût olmayan hoş-nüvislerdendir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2018