Konevî Hasan Hüsnî Efendi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin neslinden olan Konevî Hasan Hüsnî Efendi, Târikat-ı Mevleviyye dervişânındandır. Genç yaşta hüsn-i hatta heves ile beldesinin hattatlarından Feyzullah Hamdî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almıştır. Hademelerinden olduğu Konya Mevlevîhânesi’ne hediyye eylediği H. 1252/M. 1836 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı hâlen Mevlânâ Müzesi Kütübhânesi’nde bulunan hattatın tezhîbde de yed-i tûlâsı olduğu menkûldür.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 7, s. 13.

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018