Konevî Ahmed Vehbî Efendi

Konevî Ahmed Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmât elde edilememiştir. Hüsn-i hattı İstanbul’da icrây-ı san‘at eyleyen hem-şehrîsi Alî Efendi’den öğrenmiştir. Kayseri’deki Râşid Efendi Kütübhânesi’nde bulunan H. 1175/M. 1761-1762 tarihli mushâf-ı şerîfi ile Çorum’daki Hasan Paşa Kütübhânesi’nde bulunan H. 1193/M. 1779-1780’de istinsâh ettiği Muhammed bin Ahmed’in Hizbü’n-nasr adlı eserinden, mâ’işetini yazıdan çıkaran hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

REKYK, s. 215.

 

İsmail Orman, 25 mart 2018