Konevî Ahmed Rüşdî Efendi

Konya Mahkeme-i Şer’î kâtiblerinden Şâkir Efendi’nin oğlu olarak H. 1292/M. 1875 senesinde Konya’nın Kuzgunkavak Mahallesi’nde doğmuş olan Konevî Ahmed Rüşdî Efendi, sıbyân mektebini tamamladıktan sonra Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Rüşdî tahsîlini de tamamladıktan sonra babasının delâletiyle Mahkeme-i Şer’î Kitâbeti’nin hulefâlarından olmuş, nice zaman hizmetten sonra baş-kâtibliğe terfi etmişse de, hilâfetin lağvı ile mahkemenin kapatılması üzerine açıkta kalmıştır.

Daha sonra bir müddet mu’akkiblik yapmış olan Konevî Ahmed Rüşdî Efendi, daha sonra bu görevden de ayrılarak Anber Reis Cami’ne imâm olmuştur. Bu hâl üzere iken H. 1358/M. 1940 senesinde vefât etmiş ve Konya’da Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir. Doğduğu mahallenin mescidindeki levhâlar ona aittir.

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 10, s. 24.

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2017