Konevî Ahmed Hulûsî Efendi

Nânpâreci” lâkabıyla ma’rûf Hâlid Efendi’nin oğlu olarak Konya’da doğdu. Bu münâsebetle “Konevî Ahmed Hulûsî Efendi” künyesiyle tanınır. Tahsîli esnâsında Konya hattâtîninden Mehmed Emîn Vehbî Efendi’den sülüs, nesih ve sâ’ir aklâmı meşkederek icâzet aldı. Medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da da bazı hattatlardan istifâde eyledi.

Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra müderrisînden olup senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olan Konevî Ahmed Hulûsî Efendi, uzun müddet görev yaptığı Üsküdâr’daki Atik Vâlide Medresesi’nde mûkîm iken H. 1291/M. 1874 senesinde vefât edip mezkûr cami’in haziresine defnedildi.

Özel koleksiyonda H. 1275/M. 1858-1859 tarihli eserinden, müstensihlikle de meşgul olduğu anlaşılan Konevî Ahmed Hulûsî Efendi’nin, Çorum’daki Hasan Paşa Kütübhânesi’nde de H. 1260/M. 1844 senesinde yazdığı Delâ’ilü’l-hayrât’ı vardır.

 

 

Kaynakça

Üsküdar Tarihi, I, s. 148; Hattatlar Armağanı, 3, s. 16; Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, s. 376.

 

İsmail Orman, 23 mart 2018