Kethüdâzâde Hasan Efendi

Kethüdâzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H. 1246/M. 1830-1831 senesinde Konya’da dünyaya gelmiş olan Kethüdâzâde Hasan Efendi, medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Tâhir Paşa’nın mâ’iyyetine girerek, hayli müddet kitâbet hizmetinde bulunmuştur. Daha sonra terk ile memleketine dönmüş ve mâ’işetini yazıdan te’min etmekte iken H. 1330/M. 1912 senesinde vefât ederek, Konya’daki Üçler Mezârlığı’na defnedilmiştir.

Hüsn-i hattı, beldesinin meşhur hattatlarından “Bicilizâde” demekle ma’rûf Hâfız Osman Nûrî Efendi’den meşketmiş olan Kethüdâzâde Hasan Efendi’nin nice mesâhif-i şerîfe yazdığı menkûl ise de, herhangi bir nüshasına tesâdüf edilememiştir. Ayrıca tezhîb san‘atına da vâkıf olduğu ve hatta bazı nüsâhın tezhîbini de kendisinin yaptığı nakledilmektedir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 6, ss. 13-14.

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018