Kayyûm Ahmed Efendi

Sultan Ahmed Cami’nin ser-kayyûmu olan Ahmed Efendi, hüsn-i hattı Ağakapılı İsmâ’il Efendi’nin şâkirdânından Kadızâde Mehmed Efendi’den meşkederek icâzet almışsa da, zamanın hattat tezkîrelerde ismi muhârrer değildir. Mesâ’îsinin hâricinde kitâbetle iştigâl ettiği, H. 1167/M. 1754 tarihli Kitâb-ı Tecvîd adlı eserinden nüm-âyân olan Kayyûm Ahmed Efendi’nin vefât tarihi de, nice emsâli gibi ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018