Kayserili Hüseyin Hüsnî Efendi

Kayserili Hüseyin Hüsnî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olduktan sonra medrese tahsîli yapmak üzere İstanbul’a gitmiş, bu esnâda İbrahim Sükûtî Efendi’ye intisâb ederek, aklâm-ı sitteden icâzet almıştır. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra bir müddet mekteb hocalığı yapmış, hüsn-i hattaki kudretine istinâden H. 22 Şa’bân 1204/M. 7 Mayıs 1790 tarihinde, ilâve olarak Eski Saray’ın hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edilmiştir.

Haftada iki gün burada ve sâ’ir zamanda da mekteblerde hüsn-i hat ta’limi ile meşgul olan Kayserili Hüseyin Hüsnî Efendi, bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir. M. 1249/M. 1833 tarihli eserinin görülmüş olması, bu senelere erişmiş olduğuna işâret etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde H. Receb-1247/M. Aralık-1831’de itmâm eylediği Mevlânâ Muhammed Dâniş’in Sefâret-nâme-i Şâhî(5082) ve M. 1249/M. 1833 tarihli Karakaşzâde Ömer Efendi’nin Nûrü’l-hüdâ lî-Men İhtidâ(6369) adlı eserleri bulunan Kayserili Hüseyin Hüsnî Efendi’nin özel koleksiyonda da H. 1232/M. 1816 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i vardır.

 

 

Kaynakça

BOA, C..SM.. 136/6805.

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018