Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi

Hacı Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi, Berberzâde Ahmed Efendi’nin tilmizlerinden Mehmed Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hayatı hakkındaki ma’lûmât bundan ibâret olup H. 1282/M. 1865-1866 tarihli eserinin görülmüş olması, bu senelere erişmiş olduğuna işâret etmektedir.

Mesâhif ve resâ’il istinsâhı ile meşgul hattâtînden olduğu anlaşılan Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi’nin orta karar hattatlardan olduğu, özel koleksiyonda bulunan H. 1255/M. 1839 tarihli Hizbü’l-azâm’ı ve H. 1262/M. 1846 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i ile H. 1282/M. 1865-1866 yılında rık’a ile yazdığı Seyyid Halîl Niyâzî Efendi’nin Hediyyetü’l-kuzât adlı eserinden nümâyândır. H. 1260/M. 1842 ve H. 1263/M. 1845 tarihli Şifâ-i Şerîf’leri ise Ankara’daki Millî Kütüphâne’dedir.

 

 

Kaynakça

TGKK, I, s. 31.

 

İsmail Orman, 3 mart 2018