Kastamonî Seyyid Alî Râşid Efendi

H. 1223/M. 1808 tarihli mushâf-ı şerîfi görülen Kastamonî Seyyid Alî Râşid Efendi, Hâfız Hasan Fehmî Efendi’nin şâkirdânındandır. Terceme-i hâli nice emsâli gibi meçhule karışmış olan hattatın tarihsiz bir Delâ’ilü’l-hayrât’ı da Burdur İl Halk Kütübhânesi’nde bulunmakdadır(110).

 

 

Kaynakça

 

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018