Kasımpaşalı Alî Efendi

Lâkabından da anlaşılacağı üzere İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiş ve ömrü boyunca orada ikamet etmiş olan Kasımpaşalı Alî Efendi, Suyolcuzâde Eyyubî Mustafa Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Bilhassa “sülüsünün pek metîn” olduğunda kaynaklar hem-fikirdir. İcâzetini aldıktan sonra mekteblerde hüsn-i hat ta’limiyle meşgul olmağa başlamış, ayrıca bir mekteb gibi olduğu nakledilen hânesinde de çok sayıda tilmize sülüs ve nesih meşki vermiştir.

Sâ’ir zamanını da dînî ve ilmî eserlerin istinsâhına hasretmiş olduğu bilinen Kasımpaşalı Alî Efendi’nin, yetmişten fazla Kur‘ân-ı Kerîm ve nice âsâr-ı bedi’â vücûda getirmiş olduğunu kaynaklar bildirmektedir. Hatta na’şının techîz ve tedfîn işlemlerinin, yazmış olduğu mushâf-ı şerîflerin satılması ile elde edilen para ile yapılmasını vasiyet ettiği menkûldür. Nitekim H. 1138/M. 1725-1726 senesindeki vefâtında, vasiyeti yerine getirilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 23 ağustos 2017