Karahisarî Abdurrahmân Şükrî Efendi

Afyon Karahisarı’na bağlı Kuruçlar Karyesi’nden olan Karahisarî Abdurrahmân Şükrî Efendi, sıbyân mektebini beldesinde ikmâl eyledikten sonra, Sultân Abdülmecîd Hân zamanında İstanbul’a giderek medrese tahsîline başlamış, bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek Mahmud Celâleddîn Efendi’nin tilmizlerinden birinden hüsn-i hat dersleri almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönerek, oradaki medreselerden birinin müderrisliğini der-uhde eyleyen Karahisarî Abdurrahmân Şükrî Efendi’nin, tedrîs-i ilmin yanında haftada bir gün de hüsn-i hat dersleri verdiği bilinmektedir. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Özel koleksiyonda bulunan tarihsiz hilye-i sa’adetinden Mahmud Celâleddîn ekolünün vasat hattatlarından olduğu anlaşılan Karahisarî Abdurrahmân Şükrî Efendi’nin başka bir eserine tesâdüf edilememiştir. Öte yandan beldesinde bir hayli hattat yetiştirmiş olduğu nakledilmekte ise de, Hâfız Seyyid Alî Rüşdî Efendi’den gayrısının ismi tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Hilye-i Şerife, s. 126.

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018