Kara Çavuşzâde Ahmed Efendi

Kara Çavuş” lâkabıyla ma’ruf bir ulufelinin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Babasına nisbetle “Kara Çavuşzâde” künyesiyle tanınırdı. Sıbyân mektebinde okurken Fâtih Cami imâmı Dâmâdzâde Süleyman Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamış, icâzetini aldıktan sonra da Kazasker Abdurrahmân Efendi’nin Emîr Buhârî Cami’nin yanında yaptırmış olduğu mektebde hüsn-i hat ta’limine me’mûr edilmiş olan Kara Çavuşzâde Ahmed Efendi‘nin, vefâtına değin bu görevde kaldığı bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1160/M. 1746 tarihli sülüs ve nesih kıt’ası görülmüş olan Kara Çavuşzâde Ahmed Efendi’nin, Hâfız Osman tarzında vasat hattatlardan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak mu’allimliği ensâsında yüzlerce öğrenci yetiştirdiği bilinmekte olup bunlardan en meşhuru da Feyziyyeli Alî Efendi‘dir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 107.

 

 

 

İsmail Orman, 22 mayıs 2017