Kaltakcızâde Halîl Efendi

Bursalı olan Kaltakçızâde Halîl Efendi, sıbyân mektebini bitirdikten sonra medreseye girmiş, bu esnâda Bursa’nın ma’rûf hattatlarından Mehmed Emîn Nâkî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olup Bursa medreselerinden birinde derse çıkmağa başlamış, bu hâl üzere iken H. 1202/M. 1787-1788 senesinde Bursa’da vefât etmiş ve Deveciler Mezarlığı’na defnedilmiştir. Sicill-i Osmânî’de sehven H. 1203/M. 1788-1789 tarihi verilmiştir.

Küçük yaşından itibâren müntesiblerinden olduğu Nakşibendî Târikatı’ndan çile çıkararak hilâfete dahi nâ’il olduğu bilinen Kaltakcızâde Halîl Efendi’nin, beldesinin irşâd ve kitâbetle meşgul fuzâlâsından olduğu menkûldür. Eserine tesâdüf edilememiş olmakla beraber, Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 25 temmuz 2017