Kadızâde Hüseyin Efendi

Kuzâttan Abdullah Efendi’nin oğlu olduğundan “Kadızâde Hüseyin Efendi” nâmıyla ma’rûftur. Tarihsiz bir mushâf-ı şerîfinden, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu anlaşılmaktaysa da, ne hocası ve ne de terceme-i hâli hakkında bir ma’lûmâta ulaşılabilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018